Obavještenje o sazivanju Ponovljene redovne skupštine akcionara zakazane za 23.07.2021.g.

Štampa

Obavjestenje  o sazivanju Ponovljene Redovne Skupstine akcionara Luka Kotor A.D. Kotor

1. Predlog Odluke - Tačka 1. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupštine akcionara 23.07.2021.g

1.1 Finansijski iskazi 31.12.2020. godine

1.2 Konsolidovani finansijski iskazi 2020. godina

1.3 Izvjestaj o poslovanju Luka Kotor 2020. godina sa Izvjestajem o radu Odbora direktora

2. Predlog Odluke - Tačka 2. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupštine akcionara 23.07.2021.g

2.1 Izvještaj revizora za 2020.godinu

2.2 Izvjestaj o izvrsenoj reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za 2020. godinu

3. Predlog Odluke - Tačka 3. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupštine akcionara 23.07.2021.g

3.1 Izvjestaj menadzmenta sa izvjestajem o rizicima 2020. godina

3.2 Konsolidovani izvjestaj menadzmenta za 2020.godinu Luka Kotor a.d. Kotor i Kotor mar d.o.o

4. Predlog Odluke - Tačka 4. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupštine akcionara 23.07.2021.g

4.1 Preporuka Revizorskog Odbora za izbor nezavisnog revizora za 2021.godinu

5. Predlog Odluke - Tačka 5. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupština akcionara 23.07.2021.g

6. Predlog Odluke - Tačka 6. Dnevnog reda Ponovljene Redovne skupštine akcionara 23.07.2021.g

FORMA PUNOMOĆJA

GLASAČKI LISTIĆ za ponovljenu redovnu skupštinu akcionara 23.07.2021.g..doc

GLASAČKI LISTIĆ za izbor članova odbora direktora tačka 7. Dnevnog reda